Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom webstránky www.spolusmesilnejsi.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je:

Blackpeak s.r.o.
Račianska 88 B
831 02 Bratislava
IČO 52168751
DIČ 2120917865
Tel. 0919 039 111
e-mail: 3x@spolusmesilnejsi.sk

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Predávajúci poskytuje svoje produkty len spotrebiteľom.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predmetom objednávky je elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči (ďalej len „produkt“) a konzultačné služby poskytované na diaľku alebo osobne.

Produktom sa rozumie optimálny stravovací plán, dodávaný ako elektronický obsah na nehmotnom nosiči (vo formáte pdf, doručený e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho). Súčasťou produktov je aj poradenstvo a e-book.

Ceny produktu a služieb

Všetky ceny produktov a služieb na webstránke predávajúceho sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. 

Elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči obdrží kupujúci e-mailom po uhradení platby; v prípade niektorých produktov je súčasťou aj osobná konzultácia s predávajúcim, ktorú kupujúci absolvuje v meste Partizánske, prípadne si kupujúci môže doobjednať konzultáciu v mieste podľa výberu kupujúceho za predpokladu úhrady cestovných nákladov, ktoré sú uvedené pri konkrétnom produkte / službe. 

Zaplatením kúpnej ceny produktu kupujúci získava prístup k digitálnemu obsahu, ktorý môže ukladať len svojom zariadení a nesmie ho ďalej sprístupňovať na inom zariadení prístupnom vo verejnej sieti (na internete) a nesmie ho bez súhlasu predávajúceho šíriť ďalej akýmkoľvek spôsobom. Zakúpené produkty môže kupujúci využívať len pre svoje osobné účely (t.j. nie na komerčné využitie alebo ďalší predaj).

Platba za produkt a služby

Predávajúci akceptuje platbu na základe zálohy vo výške 100% z ceny produktu, formou bankovým prevodom, online platobnou kartou alebo vkladom v hotovosti na účet predávajúceho. 

Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný produkt alebo služby.

Dodanie produktu a služieb

Po pripísaní platby na účet predávajúceho sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať produkt do 5 pracovných dní od úhrady (e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke). Ak je súčasťou produktu aj osobná konzultácia, tá sa uskutoční v termíne podľa vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Reklamačný poriadok 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má produkt alebo služba pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu alebo poskytnutí služby v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na poskytnuté služby sú 3 mesiace.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar alebo služba vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak služba nebola poskytnutá kvalitne a chyba je odstrániteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie chyby. Pri neodstrániteľných vadách, ktoré bránia riadnemu užívaniu účelu služby, má kupujúci právo na nové poskytnutie služby alebo zrušenie zmluvy (vrátenie peňazí). Novým poskytnutím služby môže byť aj jej zopakovanie. Právo na nové poskytnutie služby alebo na zrušenie zmluvy si uplatňuje kupujúci na základe svojho výberu. Pri neodstrániteľných vadách, pri ktorých predmet služby môže plniť svoj účel, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla predávajúceho, resp. na e-mailovej adrese predávajúceho.

Ak dôjde k výmene veci alebo novému poskytnutiu služby, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci, resp. od nového poskytnutia služby. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku alebo odstránením chyby poskytnutej služby, výmenou výrobku alebo novým poskytnutím služby, vrátením kúpnej ceny výrobku alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo služby, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Ak je predmetom zmluvy dodanie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči, kupujúci nemá zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní okrem prípadu, ak sa jeho poskytovanie začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a bez vyhlásenia kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na tejto adrese (kliknúť).

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. 

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.