Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosť Blackpeak, s.r.o., Račianska 88 B 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (ďalej aj ako "Spolu Sme Silnejší.") uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z

Aktualizované: 30.12.2020

I. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV SPRACÚVANÉ SPOLU SME SILNEJŠÍm

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD

Spolu Sme Silnejší spracúva vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu na účely doručovania dôležitých informácií týkajúcich sa vami objednaných služieb/produktov, podpornú komunikáciu v predzmluvnej fáze aj po uzatvorení zmluvy, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely.

Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla na tieto účely je legitímny záujem Spolu Sme Silnejší poskytovať vám dôležité informácie o vami objednaných produktoch. Spolu Sme Silnejší spracúva vašu e-mailovú adresu aj na účely jej priradenia k Vašej objednávke, keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

Ak udelíte súhlas s doručovaním marketingových informácií a newslettera od Spolu Sme Silnejší, Spolu Sme Silnejší spracuje vašu e-mailovú adresu a telefonický kontakt aj na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych službách/produktoch ponúkaných nami.

Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v spodnej časti našich marketingových e-mailov alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu Spolu Sme Silnejší na adrese 3x@spolusmesilnejsi.sk.

1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI UZATVORENÍ ZMLUVY S/PROSTREDNÍCTVOM SPOLU SME SILNEJŠÍ

BEŽNÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Ak si objednáte službu/tovar cez webový portál www.spolusmesilnejsi.sk, Spolu Sme Silnejší zhromažďuje vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, doručovaciu a fakturačnú adresu a telefónne číslo. Údaje z Vašej platobnej karty, ktoré spracovávame sú: šifrované číslo platobnej karty, meno a priezvisko držiteľa karty, dátum expirácie karty a podpis držiteľa karty. Príjemcom týchto osobných údajov je aj spoločnosť zaoberajúca sa aj sprostredkovaním platieb, ktorá spĺňa bezpečnostné štandardy spracovania údajov platobných kariet. Spoločnosť ComGate Payments a.s. ako správca platobnej brány v pozícii tretej strany spracúva informácie o platobnej karte zákazníkov, keď zákazníci Spolu Sme Silnejší použijú platobnú kartu na dokončenie nákupu na portáli www.spolusmesilnejsi.sk.

Ak platíte prevodom z platobného účtu, spracovávame meno a priezvisko majiteľa účtu a číslo tohto účtu.

Ak platíte priamym vkladom na náš účet, spracovávame meno a priezvisko osoby, ktorá vklad na účet zadala.

Príjemcom týchto údajov sú banky, prostredníctvom ktorých systémov platba prebieha.

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu adresu a telefónne číslo, a údaje z Vašej platobnej karty spracovávame, aby sme mohli spracovať Vašu objednávku. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti. Vaše osobné údaje tiež spracúvame v rámci našich procesov na odhaľovanie podvodov. Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov na tento účel je náš legitímny záujem o ochranu Spolu Sme Silnejší a našich zákazníkov pred pokusmi o podvodné transakcie.

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI VYTVORENÍ ZÁKAZNÍCKEHO KONTA

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD

Keď si u nás vytvoríte zákaznícke konto, požiadame vás o poskytnutie e-mailovej adresy. Spolu Sme Silnejší spracuje vašu e-mailovú adresu, pretože ju spolu s heslom používate na prihlásenie do svojho účtu. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je legitímny záujem Spolu Sme Silnejší o ochranu bezpečnosti vášho účtu.

Spolu Sme Silnejší spracúva vašu e-mailovú adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií o Vašich produktoch, aplikáciách alebo zákazníckom konte. Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy a mena na tieto účely je legitímny záujem Spolu Sme Silnejší poskytovať vám dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti alebo iné informácie o vašich produktoch, aplikáciách alebo zákazníckom konte.

Ďalej prostredníctvom zákazníckeho konta, ktorý obsahuje meno a priezvisko, telefónne číslo a fakturačnú a dodaciu adresu môžete jednoduchšie vytvárať Vaše objednávky na našom portáli. Právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov je jednoduchší priebeh predzmluvnej fázy, teda vyplnenia Vašej objednávky, a uzatvorenie zmluvy.

V zákazníckom konte si pre správne nastavenie individuálnych plánov zadávate aj údaje ako je vaša váha, výška, miery, vek, fyzické zaťaženie, obľúbené potraviny, stravovacie návyky.

3. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI ZAPOJENÍ DO SÚŤAŽÍ PORIADANÝCH SPOLU SME SILNEJŠÍM

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD

Keď sa zapojíte do súťaže, ktorej usporiadateľom alebo spoluusporiadateľom je Spolu Sme Silnejší, Spolu Sme Silnejší môže vzhľadom na charakter súťaže spracovať Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, prezývka, vek, e-mailová adresa, fotografia, ktoré uvediete pri zapojení sa do súťaže.

Účelom je realizácia súťaže a identifikácia súťažiaceho. Právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov je náš oprávnený záujem, a to usporiadanie súťaže.

Pokiaľ sa stanete výhercom takejto súťaže, ďalej môžu byť pre účely spracovania, overenia a doručenia výhry ešte spracované adresa bydliska, dátum narodenia, telefonický kontakt. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 4 rokov od ich získania, a to za účelom ochrany našich oprávnených záujmov pre prípad reklamačného alebo iného konania.

Pri zapojení do súťaže Vás môžeme požiadať o súhlas, aby sme mohli zverejniť Vaše meno a fotografiu v prípade výhry na webovej stránke www.spolusmesilnejsi.sk a na našom profile na sociálnej sieti Facebook a Instagram. V prípade udelenia tohto súhlasu budeme tieto údaje spracovávať po dobu 1 roka. Neudelenie súhlasu nie je dôvodom pre odmietnutie zapojenia sa súťažiaceho do súťaže ani neznižuje šancu na výhru v súťaži.

 

II. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste klient, v závislosti od vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste vy alebo my uzatvorili zmluvu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým dopravcovia, kuriérske služby, orgány finančnej správy.

Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje budú poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a ďalším príslušným orgánom štátnej správy podľa aktuálnej účinnej legislatívy.

Iní poskytovatelia služieb

Spolu Sme Silnejší využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Smartemailing, Fapi, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním faktúr a e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Spolu Sme Silnejší na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s emailami, ktoré posiela.

III. SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri vašej návšteve našej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite www.spolusmesilnejsi.sk a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať pixelové značky alebo podobné technológie, aby zhromažďovali informácie o vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na odoslanie zacielenie reklamy. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používania údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na lokalite Networkadvertising.org. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

1. ANALYTICKÉ SLUŽBY

 • Google: Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciách o zariadeniach, ktorými sa pripájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. 

2. SLUŽBY RETARGETINGU

 • Facebook PIXEL: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Facebook Pixel prevádzkované spoločnosťou Facebook. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu.

3. SÚBORY COOKIES

 • Základné súbory cookies, tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 • Prevádzkové súbory cookies, tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 • Cookies tretích strán, vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics a Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

IV. DETI MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Keďže produkty ponúkané prostredníctvom nášho portálu môžu byť určené aj osobám mladším ako 16 rokov, údaje týchto osôb spracovávame iba za účelom spracovania objednávky, správneho sprostredkovania a zarezervovania objednaného tovaru a poskytnutie zákazníckeho servisu. Právnym základom na spracovanie údajov týchto osôb je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe žiadosti klienta.

Za účelom priameho marketingu a propagácie služieb osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame vôbec.

V. AKTUALIZÁCIE PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

VI. UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží.

Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.

Nižšie v časti „Vaše práva“ je o.i. popísané vaše právo na vymazanie údajov. V tejto oblasti na nás môžete obrátiť na e-mailovej adrese 3x@spolusmesilnejsi.sk, kde Vašu požiadavku týkajúcu sa ochrany osobných údajov spracujeme v zákonnej lehote. Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

VII. VAŠE PRÁVA

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Spolu Sme Silnejší prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

 • zistiť, či Spolu Sme Silnejší. Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
 • právo na opravu osobných údajov - týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
 • právo na vymazanie osobných údajov - umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
 • právo na prenosnosť údajov - máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe zo Spolu Sme Silnejší k inému subjektu
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných údajov, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
 • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov - máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
 • právo odvolať súhlas - pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán - dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou